Obchodní podmínky firmy MITE Hradec Králové, s.r.o.

Hlavni stranka

Působnost

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále Podmínky) se řídí veškeré obchodní a smluvní vztahy, v nichž společnost MITE Hradec Králové, spol. s r.o. (dále jen Prodávající) vystupuje jako prodávající. Kupující fyzická nebo právnická osoba je dále označována jako Kupující.

Změna těchto Podmínek bude považována za platnou, pouze bude-li písemně odsouhlasena jednatelem Prodávajícího.

Jako Zboží jsou souhrnně označovány všechny objednané, na dodacím listě uvedené či fakturované položky.

Jako Dopravce je označována organizace, popř. fyzická osoba, která zajišťuje přepravu zboží od Prodávajícího ke Kupujícímu.

Jako Komunikace je označována jakákoliv forma výměny informací mezi KupujícímProdávajícím. Elektronická komunikace (E-mail, Instatní Messenger, Chat, News Group, List Server, Blog, RSS apod.) je dále označována jako E-Komunikace.

Změny

Objednávky realizované dle těchto Podmínek mohou být dodatečně měněny, či upravovány pouze na základě písemné dohody uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Kupující nemůže objednávku, která již byla doručena Prodávajícímu zrušit (stornovat), aniž by takovéto storno bylo výslovně písemně odsouhlaseno Prodávajícím a smluvní strany se dohodly na výši storno poplatku. V případě odsouhlasení zrušení objednávky sdělí Prodávající Kupujícímu celkovou výši stornovacího poplatku, přičemž Kupující bere na vědomí, že součástí tohoto poplatku jsou mimo jiné náklady na skladování a dopravu, náklady na výrobu, náklady na nákup nevratných materiálů, náklady na storno objednávek, kterými Prodávajícího zatíží dodavatelé, a veškeré další náklady vyplývající ze zrušení dané objednávky Kupujícím. Dohoda o výši storno poplatku je předpokladem udělení souhlasu se zrušením objednávky.

Ochrana osobních údajů

Kupující zadává při objednávce tyto údaje:

Jméno a příjmení, resp. obchodní jméno firmy, úplnou poštovní adresu pro fakturaci a adresu dodání, IČO, DIČ.

Dodávka některých typů Zboží může být podmíněna sdělením dalších údajů.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího.

Ochrana osobních údajů při E-Komunikaci

Prodávající nerozesílá formou E-Komunikace žádné informace o svých aktivitách, tzv. nevyžádaná obchodní sdělelní (reklamní sdělení, technické změny apod.) bez písemného souhlasu Kupujícího, resp. písemné žádosti Kupujícího. Ve všech případech E-KomunikaceKupující vždy možnost zrušit jakoukoliv E-KomunikaciProdávajícím.

Dodávka, reklamace, zpoždění

Prodávající dává Zboží k přepravě dohodnutému Dopravci v sídle Prodávajícího.  Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího v okamžiku předání zboží Dopravci.

Prodávající si vyhrazuje právo realizovat dodávku po částech, přičemž veškeré částečné dodávky budou fakturovány a placeny zvlášť bez ohledu na dodávky předchozí i následující. Zpoždění jakékoli částečné dodávky nezbavuje Kupujícího jeho povinností akceptovat zbývající dodávky.

Ihned poté, co Kupující obdrží jakékoli Zboží dodané dle těchto Podmínek, zkontroluje je a písemně vyrozumí Prodávajícího o veškerých zjištěných nedostatcích, závadách a poškozeních formou RMA.

Pokud Kupující neinformuje Prodávajícího o vadnosti, či neúplnosti dodaného Zboží do pěti dnů po obdržení Zboží, má se s konečnou platností za to,  že Zboží bylo dodáno včas a řádně a že bylo Kupujícím neodvolatelně akceptováno. Prodávající není odpovědný za škody, popř. ztráty, ať už přímé či následné, vyplývající ze zpoždění dodávky.

Prodávající nenese právní odpovědnost za jakékoli ztráty, poškození či pokuty vyplývající z jakéhokoli zpoždění či nerealizování výroby, dodávky či jiného plnění dle těchto Podmínek z jakéhokoli důvodu, jež je mimo kontrolu Prodávajícího a jež Prodávající nemůže v rámci svých možností ovlivnit.

Přidělování Zboží

Pokud Prodávající není schopen z jakéhokoli důvodu uspokojit celkovou poptávku po konkrétním Zboží, může rozdělit Zboží, které má k dispozici, mezi jakékoli či veškeré Kupující, a to tak, jak sám Prodávající uzná za vhodné a spravedlivé, přičemž nenese právní odpovědnost za jakékoli neplnění, které z takovéto situace může případně vyplynout.

Ceny

Ceny jsou uváděny v dohodnuté měně bez DPH. Ceny jsou uvedeny jako EXW.

Platby

Vzorková množství Zboží v celkové hodnotě do 25.000,- Kč bez DPH jsou zasílány dobírkou.

Primární forma úhrady je platba předem v dohodnuté výši.

Splatnost faktur činí 10 (deset) dní od data vystavení faktury, pokud není na faktuře uvedeno jinak. Pokud se Prodávající obává, že Kupující nebude schopen  včas a řádně uhradit kupní cenu, může dodávku zboží podmiňovat úhradou zálohové faktury. Pokud je Kupující v prodlení s jakoukoliv částí platby či s platbou celou, vyhrazuje si Prodávající právo pozdržet další Kupujícím objednané dodávky do doby, kdy Kupující uhradí všechny dlužné částky.

Záruka na Zboží

            Prodávající poskytuje na Zboží záruční dobu v souladu s platným zákonem.

Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny bude Kupující:

a) držitelem předmětného Zboží jakožto uschovatel Zboží ve prospěch Prodávajícího,

b) bude skladovat toto Zboží odděleně od ostatního zboží ve vlastnictví Kupujícího,

c) zajistí, aby na toto Zboží nebyl uvalen žádný poplatek, zástava či jiné právo třetí osoby,

d) na základě žádosti Prodávajícího ihned vrátí Zboží Prodávajícímu.

            Prodávající má právo bez dalšího upozornění nabýt zpět jakékoli Zboží, k němuž má vlastnické právo; za tímto účelem je výslovně oprávněn vstoupit do prostor Kupujícího, kde se toto Zboží může nacházet a toto Zboží odvézt.  

            V případě, že Kupující prodá či se jiným způsobem zbaví jakékoli části Zboží před tím, než Prodávající obdrží příslušnou platbu v plné výši, náleží Kupujícímu výnosy z tohoto prodeje.

Daně a ostatní poplatky

Veškeré daně, cla a poplatky za kontrolu či testování apod. uvalené jakýmkoli státním úřadem či vyměřené pro konkrétní obchod mezi Prodávajícím a Kupujícím budou zaplaceny Kupujícím nad rámec cen uvedených v nabídce, platbě předem nebo faktuře. Pokud zaplatí jakoukoli takovou daň či poplatek Prodávající, přefakturuje tuto Kupujícímu, jež se zavazuje tuto daň či poplatek uhradit.  

Aktualizace Zboží

Specifika některých položek Zboží dovolují Kupujícímu provádět změnu jeho vlastností, dále Aktualizaci, podle informací obsažených především v PCN.

Aktualizace se provádí výhradně formou E-Komunikace.

Prodávající neprovádí žádné aktivní změnové řízení vedoucí k Aktualizaci. Prodávající zabezpečuje informace typu PCN, EOL a další na svých internetových stránkách.

Záruky a odpovědnost

Prodávající zaručuje, že Zboží bude shodné s popisem konkrétního Zboží, které bylo Kupujícímu poskytnuto v katalogu, technických specifikacích nebo obdobných dokumentech Prodávajícího. Prodávající nenese podle této záruky odpovědnost v případě, že Kupující Zboží použil jakýmkoli nesprávným způsobem, nepoužíval Zboží v souladu s normami a metodami platnými v daném odvětví nebo nepoužíval Zboží v souladu s pokyny Prodávajícího, pokud Prodávající takové pokyny poskytl.

Jedinou povinností Prodávajícího a nárokem Kupujícího v souvislosti se Zbožím, které se prokáže jako vadné či nevyhovující, je oprava nebo výměna  Zboží, popř. vrácení kupní ceny Kupujícímu, viz procedura RMA.

Dodržení zákonů a předpisů

Prodávající prohlašuje, že podle jeho nejlepších znalostí je Zboží vyrobeno v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Používání Zboží ze strany Kupujícího

Kupující je povinen ověřit rizika a provést veškeré další kroky nezbytné pro zjištění rizik spojených s používáním Zboží nakoupeného od Prodávajícího. Zejména však PCN a EOL informace.

Kupující je rovněž povinen upozornit své zákazníky i veškerý personál Kupujícího (jako např. pracovníky přepravy apod.) na všechna rizika spojená s používáním Zboží nebo s manipulací s tímto Zbožím (typicky zvýšenou citlivost na statickou elektřinu, nutnost používat odpovídající nástroje, přístroje apod.).  

Kupující je rovněž povinen upozornit zákazníky na možnost Aktualizace.

Kupující se zavazuje k dodržování případných pokynů Prodávajícího v souvislosti s používáním Zboží a k tomu, že nebude toto Zboží používat nesprávným způsobem.  

Duševní vlastnictví

Prodávající není odpovědný za nároky vznesené vůči Kupujícímu z porušení patentových práv, registrovaných obchodních známek (včetně veškerých ostatních autorských práv) souvisejících s používáním nebo dalším prodejem nebo nabídkou dalšího prodeje Zboží původně prodaných Prodávajícím nebo jiným způsobem, včetně jeho používání v kombinaci s dalšími výrobky.

Technická podpora a technická pomoc

Prodávající  poskytuje Kupujícímu 30denní bezplatnou technickou podporu na Zboží. Technickou podporou se rozumí komunikace s technickou náplní mezi Kupujícím a Prodávajícím, týkající se dodaného Zboží.

Technická podpora požadovaná Kupujícím po 30denní lhůtě může být Prodávajícím odmítnuta, resp. může být předmětem dalšího obchodní jednání mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Na žádost Kupujícího může Prodávající podle vlastního uvážení poskytnout dodatečnou technickou pomoc a informace ohledně Zboží dodaného Kupujícímu.

Různé

Skutečnost, že Prodávající nebude vymáhat jakékoli ustanovení těchto Podmínek nebo uplatňovat jakékoli právo vzniklé podle těchto Podmínek, neznamená, že se Prodávající vzdává práva na vymáhání svého práva kdykoli v budoucnu. Veškeré nároky a náhrady podle těchto Podmínek jsou kumulativní a přidávají se k veškerým dalším nárokům a náhradám, které má Prodávající vůči Kupujícímu na základě zákona či kupní smlouvy. Jakékoli zřeknutí se práv v souvislosti s neplněním ze strany Kupujícího podle těchto Podmínek musí být v písemné formě a nebude znamenat zřeknutí se práv v souvislosti s jakýmkoli jiným neplněním nebo stejným neplněním kdykoli v budoucnu.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bude považováno za neplatné,  nezákonné či nevymahatelné, nebude tím ovlivněna ani oslabena platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Názvy odstavců uvedené v tomto dokumentu jsou pouze orientační a netvoří žádnou součást podmínek a nemohou ovlivnit jejich výklad.

Rozhodné právo

Veškeré případné spory vzniklé mezi Kupujícím a Prodávajícím se budou prioritně řešit vzájemnou dohodou.

Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím výslovně neupravené v těchto Podmínkách se řídí českým právním řádem, zejména obchodním zákoníkem.

Platnost

            Platnost těchto Podmínek je od 12.6.2003.

V Hradci Králové 11.6.2003, revize 15.7.2004

Ing. Vlastimil Pohnětal
jednatel společnosti

 Copyright © MITE Hradec Králové s.r.o.